Mäklarinformation

Styrelsen för Brf Västeråshus 23 har, med några få undantag, styrelsemöte var tredje onsdag.

Enligt nuvarande stadgar skall den som förvärvar en lägenhet också har för avsikt att bo i den. Det är alltså inte tillåtet att köpa en lägenhet för att sedan låta någon annan bo i den.

Styrelsen godkänner inte nya medlemmar där förälder och barn köper lägenheten ihop och där bara den ena parten skall bo i lägenheten. Innan ett godkännande sker av styrelsen så skall ett möte med nya köparen ske för att informera om hur vår bostadsrättsförening fungerar. Vi kontrollerar också spisfläkten för att säkerställa att det inte sitter en felaktig fläkt som stör föreningens ventilationssystem.

 

När man ska renovera i sin bostadsrätt är det viktigt att man följer:

§45 Bostadsrättshavare får företa förändringar i lägenheter. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintlig installation för avlopp, värme eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får endast vägra tillstånd  om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrätthavaren svarar för att erforderliga myndighets tillstånd erhålls. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.